Personlarm

Varför ett personlarm?

Myndigheter och arbetsgivare jobbar ständigt för att öka säkerheten i vardagen och på arbetsplatsen. Ett personlarm erbjuder trygghet för personer som arbetar med riskfyllda arbetsmoment, på utsatta positioner eller har en hotbild över sig. Allt fler yrkesroller använder sig idag av personlarm. Inom många branscher där personal löper risk att skada sig eller hamna i hotfulla situationer finns även lagstadgade krav som skall uppfyllas.

Ensamarbete och arbete i hotfulla situationer omfattas av en rad lagar och regler där ett stort ansvar vilar på arbetsgivaren i att säkerställa den anställdes trygghet. Mer om dessa lagar och regler kan du läsa på Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se.

Som ensamarbete räknas sådant arbete som innebär fysisk eller social isolering. Det kan till exempel vara så att man inte kan få kontakt med andra människor på arbetsplatsen utan att använda radio eller telefon. Som ensamarbete räknas även situationer då man befinner sig ibland andra människor men ändå inte kan räkna med hjälp i en kritisk situation.

Att få svar på anrop eller larm är grunden för att kunna reda upp en kritisk situation. Om det inte går att snabbt få undsättning måste någon mer närvara då arbetet utförs. Det är chefen, arbetsgivaren, som är ansvarig för att arbetsmiljön är bra vid ensamarbete. Det gäller såväl den tekniska utrustningen som planeringen av arbetet. Arbetsgivaren är dessutom skyldig att tala med skyddsombudet första gången ett ensamarbete som kan vara riskfyllt eller påfrestande ordnas.

I dessa situationer kan ett personlarm innebära skillnad mellan liv och död. Då är ett personlarm ett pålitligt alternativ som är lätt att använda samt bära med sig.

Vad är ett personlarm?

Ett personlarm är enkelt definierat en säkerhetsutrustning som du kan bära med dig och som kan användas för att åkalla hjälp när du hamnar i en nödsituation. Denna något breda definition innefattar en rad till synes olika produkter som lämpar sig för olika situationer.

Vi på Telium Network jobbar med de bästa leverantörerna på marknaden av personlarm som t ex SRT och TWIG. SRT utvecklar någon som de kallar ”moderna personlarm” vilka utnyttjar det senaste inom kommunikations- och positioneringsteknologi och som ofta kopplas till en professionell larmmottagartjänst*. Positionering sker genom tekniker som GPS/GLONASS, radiofyrar eller WiFi. Kommunikationen sker vanligen via GSM-nätet. Vidare brukar dessa personlarm vara utrustade med olika sensorer för att detektera exempelvis rörelse eller objekt i närmiljön.

Läs mer om våra olika personlarm

Den vanligaste typen av larmmottagartjänst är någon typ av bemannad larmcentral. I Skandinavien finns ett flertal kvalificerade larmcentraler som är godkända för användning med SRT:s personlarm. Kontakta Telium Network för vidare information om larmcentraler.

När använder man personlarm?

Personlarm används när det finns en risk för oförutsedda, plötsliga och potentiellt farliga situationer som kräver akut hjälp. Moderna personlarm kan även konfigureras så att det själv genererar larm om användaren är avsvimmad eller av annan anledning oförmögen att själv trycka på larmknappen.

Vem använder personlarm?

Personlarm används idag av både yrkesprofessionella och privatpersoner. Särskilt inom vissa yrkesgrupper har användning av personlarm fått stor spridning. Detta beror delvis på att det inom många branscher där personal löper risk att skada sig eller hamna i hotfulla situationer finns lagstadgade krav som skall uppfyllas. Exempel på yrkesgrupper i Sverige där användning av personlarm är särskilt vanligt är väktare, parkeringsvakter, butikspersonal, vårdpersonal och ensamarbetare såsom elinstallatörer.

Hur fungerar ett personlarm?

När du beställer ett personlarm konfigureras det innan leverans enligt dina önskemål. Detta innefattar eventuell koppling till larmcentral, hur enhetens olika sensorer ska fungera samt förfarande vid larmdetektion. I en larmsituation trycker användaren på larmknappen varpå information skickas till larmcentralen om vem den nödställde är och vilken position personen har. Samtidigt kopplas ett röstsamtal upp så att larmoperatören via enhetens mikrofon kan höra vad som händer och hur situationen utvecklas. Beroende på händelseförlopp och förutbestämd larmplan ser operatören till att lämpliga åtgärder tas och eventuella hjälpinsatser kommer på plats. Övrig information så som kontaktpersoner, signalement och sjukdomstillstånd kan i förväg lämnas till larmcentralen. På så sätt vet operatören om särskilda åtgärder ska tas.

Utbildning

I samband med leverans av våra personlarm tillhandahåller vi alltid en utbildning där personalen får kunskap och information om hur larmen fungerar och ska hanteras. Vi går även genom nödvändiga rutiner.

Telium Network kan även tillhandahålla genom samarbetspartnern Offentlig Säkerhet en ”Förebyggande hot-och våldsutbildning” på plats hos dig som kund. Utbildningens innehåll:

Del ett, inledning

 • Introduktion och mål med utbildningen
 • Vad säger lagen?
 • Risker
 • Riskinventering/analys
 • Stress och reaktioner
 • Säkerhetstänk (före, under, efter)
 • Genomgång av arbetsplats
 • Mental förberedelse
 • Roller och ansvar

Del två, hantera en hot- och våldssituation 

 • Lågaffektivt bemötande
 • Beteende och faktorer som påverkar en individs våldsamhet
 • Sätt gränser tidigt och tydligt
 • Att verkligen lyssna
 • Öppna frågor
 • Identifiera känslor
 • Tystnad
 • Ge alternativ
 • Vänlighet som strategi
 • Möta provokationer
 • Värdera verbal hot
 • Bemöta verbala hot
 • Vinna tid
 • Formuleringar
 • Bemöta fysiska hot

Del tre, ”Krishantering” – Om något har hänt, rutiner och handlingsplaner.

Negativa effekter som sjukfrånvaro, personalomsättning och minskad produktivitet kan direkt kopplas till konflikter, hot och våld. Det är viktigt att ha en plan på hur man hanterar en situation där en kollega blivit hotat eller utsatt för våld.